กสทช.จัดระเบียบกล่องดาวเทียมขายขาด เล็งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี 4%

ในการประชุมกรรมการ กสท. เมื่อวันที่ 19 ม.ค.58 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปี 4% สำหรับผู้ประกอบการที่จำหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิก 

 
 
สมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมกรรมการ กสท. เมื่อวันที่ 19 ม.ค.58 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปี 4% สำหรับผู้ประกอบการที่จำหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิก โดยเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2% ซึ่งคิดจากรายได้รวมจากการประกอบกิจการหากมีรายได้มากกว่า 5 ล้านบาท จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 2% และถ้าไม่ถึง 5 ล้านบาท จ่ายค่าธรรมเนียม 1.5% 
 
ส่วนอีก 2% จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ  โดยสำนักงาน กสทช.ได้เสนอเข้าที่ประชุมว่า การมีรายได้จากการจำหน่ายกล่องนั้นก็เป็นส่วนที่มาจากการประกอบกิจการเช่นกัน ซึ่งจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีเช่นเดียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้ใบอนุญาต 
 
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปในกรณีดังกล่าว เนื่องจากจะต้องศึกษารายละเอียดการจัดเก็บที่ชัดเจน จึงให้สำนักงาน กสทช.ศึกษาแนวทางและรูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมว่าควรเป็นรูปแบบใด จะออกมาเป็นประกาศใช้บังคับหรือไม่ 
 
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาผู้ประกอบการบางรายมีบริษัทลูกแยกออกมา ทำให้การจัดเก็บรายได้นั้น ไม่เป็นไปตามความจริง ซึ่งหากมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจะทำให้เกิดความเท่าเทียมและความยุติธรรมกับผู้ประกอบการที่ไม่แยกออกมาตั้งบริษัทลูก ซึ่งจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีถูกต้องตามรายได้ที่เกิดขึ้นจริง     ซึ่งมูลค่าตลาดรวมของกล่องดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิกอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท 
 

บอร์ดกระจายเสียง /  กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 19 มกราคม 2558

บอร์ด กสท. เห็นชอบการจัดทำสัญญามาตรฐานในการให้ผู้อื่นเข้าร่วมดำเนินรายการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติกับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันนี้ (19 มกราคม 2558) ดังนี้

ที่ประชุม กสท. เห็นชอบแนวทางการเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามพ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา ออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่        

1.กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตที่ไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตตามพ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่สำนักงาน กสทช. ประกาศรายชื่อให้ออกอากาศ ให้ทางสำนักงานฯรวบรวมรายชื่อเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อให้มีคำสั่งระงับการออกอากาศจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ครบถ้วน โดยให้สำนักงานฯแจ้งคำสั่งให้ระงับออกอากาศให้สถานีทราบและตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ หากพบว่ามีการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฏหมาย

2.กรณีการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบการยื่นคำขอใบอนุญาตตามพ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ของผู้ทดลองประกอบกิจการประกอบการพิจารณาต่อใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด

3.กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ฝ่าฝืนคำสั่งระงับออกอากาศ ให้สำนักงาน กสทช. รวบรวมหลักฐาน นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนนำเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 

ที่ประชุม กสท. พิจารณาข้อเสนอแนะกรณีปัญหาการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียนจากรายได้ของการขายกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก แบบไม่มีค่าบริการรายเดือน/รายปี ทั้งนี้ ที่ประชุม กสท. มีมติให้ทางสำนักงาน กสทช. นำกลับไปพิจารณาเพิ่มเติมอีกครั้ง ก่อนนำเข้าที่ประชุม กสท. ต่อไป

นอกจากนั้น ที่ประชุม กสท. ได้พิจารณา (ร่าง)แนวทางการพิจารณาอนุญาตของกสท. ตามข้อ 4 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป  หรือ must have เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับชมรายการโทรทัศน์แบบถ่ายทอดสดในบริการโทรทัศน์ประเภทอื่น  

ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบให้สำนักงาน กสทช. นำกลับไปพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง ก่อนนำเข้าที่ประชุม กสท. ต่อไป

 
 
Share this Article: