กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุนโครงการวิศิษฏศิลปิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ

กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุนโครงการวิศิษฏศิลปิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ เมษายน 2558

มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานด้านศิลปะร่วมสมัยของไทย โดย ศิวพร ทรรทรานนท์ กรรมการและเหรัญญิก รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1 ล้านบาท จาก กลุ่มทรู โดย นพปฎล เดชอุดม รองประธานคณะผู้บริหาร ด้านพัฒนาองค์กร เพื่อสนับสนุนโครงการวิศิษฏศิลปิน ที่จัดทำเว็บไซต์ www.wisithsilapin.org เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

ทั้งนี้ เว็บไซต์วิศิษฏศิลปิน www.wisithsilapin.org ได้รวบรวมพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะในทุกแขนง พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่พุทธศักราช 2498 จนถึงปัจจุบัน รวม 60 ปี

Share this Article: