กระทรวง ICT หนุนทุกภาคส่วนเตรียมพร้อม เปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6

กระทรวง ICT หนุนทุกภาคส่วนยกระดับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ จัดสัมมนาโชว์ความคืบหน้าเปลี่ยนผ่านจาก IPv4 ไปสู่ IPv6 อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานสัมมนา IPv6 ประจำปี 2558 ในวันที่ 8 กันยายน 2558 ว่า การเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านอุปกรณ์หลากหลายประเภท รวมถึงการเชื่อมต่อกันในหลากหลายอุปกรณ์ที่สามารถสื่อสารถึงกันได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet of Things) ส่งผลให้ IP Address มีปริมาณไม่เพียงพอกับการใช้งาน ซึ่งไม่ใช่เฉพาะอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ 3G, LTE หรือ 4G ในอนาคต

 

กระทรวงไอซีทีเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลและบริหารจัดการแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รุ่นที่ 6 (Internet Protocol version 6 : IPv6)  ในประเทศไทย เพื่อเปลี่ยนผ่านจาก IPv4 ไปสู่ IPv6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวกำหนดให้มีการจัดกิจกรรม 4 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการให้บริการ และการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้งาน IPv6 โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมและจัดสัมมนาอย่างต่อเนื่อง

 

กระทรวงฯ จึงได้จัดงานสัมมนา IPv6 ประจำปี 2558 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 และนำเสนอเทคโนโลยีเครือข่าย IPv6 ที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อนำเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6 และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้ให้บริการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่รองรับเครือข่าย IPv6 ได้ รวมทั้งมอบรางวัลให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความพร้อมและได้รับการคัดเลือกในการปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า 400 คน
เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้

“การปรับเปลี่ยนไปใช้ IPv6 จะเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยผ่านการผลักดันจากบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมมือกันดำเนินการให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6 เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาธุรกิจ ICT ของประเทศไทยในอนาคต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และการแพร่ภาพกระจายเสียง รวมทั้งการหลอมรวมเทคโนโลยีทั้ง 3 ด้าน ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ โดยมีเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีขนาดเพียงพอต่อการใช้งาน มีเสถียรภาพที่มั่นคง ในราคาที่เหมาะสม เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนำประเทศไทยก้าวเข้าสู่การแข่งขันในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” นางทรงพรฯ กล่าว

Share this Article: