กระทรวงไอซีที จับมือ Intel มอบ Tablet ให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนดีเด่น

มอบแท็บเล็ต ASUS รุ่น Fonepad FE175CG จำนวน 90 เครื่อง จากบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ สถาบันวิชาการทีโอที ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ให้กับศูนย์ฯ ICT ชุมชนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในการเป็นผู้แทนกระทรวงไอซีที รับมอบแท็บเล็ต ASUS รุ่น Fonepad FE175CG จำนวน 90 เครื่อง จากบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ สถาบันวิชาการทีโอที ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ภายในงานฝึกอบรม “การส่งเสริมการใช้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกับการสร้างร้านค้าออนไลน์และส่งเสริมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเชิงปฏิบัติการ” ว่า บริษัท อินเทลฯ ได้มอบแท็บเล็ต ASUS รุ่น Fonepad FE175CG จำนวน 90 เครื่อง เพื่อเป็นรางวัลให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น จากการจัดประกวด Facebook FanPage ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2558 ซึ่งได้มีการจัดแบ่งรางวัลออกเป็น 18 รางวัลๆ ละ 5 เครื่อง โดยแบ่งรางวัลให้แต่ละภาค ดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 รางวัล ภาคเหนือ จำนวน 5 รางวัล ภาคใต้ จำนวน 4 รางวัล และภาคกลาง จำนวน 4 รางวัล

 

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ประกอบด้วย 1.การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน พิจารณาจากความครบถ้วนของการมีคณะกรรมการบริหารจัดการ มีผู้ดูแล มีกฎระเบียบการใช้งาน และมีกำหนดวัน เวลาเปิด-ปิด ในการให้บริการ 2.การใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน พิจารณาจากภาพกิจกรรมการอบรม ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงปีที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานในปัจจุบัน คือ ผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 3.แผนงานการใช้แท็บเล็ตระยะ 6 เดือน พิจารณาจากความครบถ้วนสมบูรณ์ของแผนงานการใช้ประโยชน์จากแท็บเล็ตหากได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมที่จะดำเนินการ และการใช้งาน  และ 4. การจัดทำ Facebook FanPage ซึ่งพิจารณาจากความครบถ้วนของข้อมูลสถานที่ตั้ง ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ การปักหมุดบอกที่ตั้ง เวลาเปิด-ปิด การออกแบบ Page ที่สื่อถึงความเป็นศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และความถี่ในการ Post สาระ ความรู้ ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และภาพกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

 

ทั้งนี้ จากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประกวดข้างต้น ปรากฏว่า มีศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับแท็บเล็ต ดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเรียนบ้านวังสะพุง ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดสระเกษ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโนนสูง ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนหนองบัวลำภู และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กศน.เขวาสินรินทร์ ภาคเหนือ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลแม่สุก ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลออนใต้ และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านราวต้นจันทน์  ภาคใต้ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเรียนบ้านเกาะสุด ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลตำนาน และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเรียนตาดีกามัสยิดตาราม และภาคกลาง จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลเขาล้าน และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลวังยาง สำหรับรางวัลที่เหลือจะดำเนินการจัดประกวดอีกครั้งตามโควตารางวัลที่ได้รับการจัดสรรแต่ละภาคให้ครบถ้วนในลำดับต่อไป

“สำหรับการจัดประกวด Facebook FanPage มีวัตถุประสงค์เพื่อประกวดการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยประยุกต์ใช้ Facebook FanPage เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูล และเพื่อส่งเสริมให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ ประยุกต์ใช้ Facebook FanPage ในการประชาสัมพันธ์และเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างศูนย์การเรียนรู้ฯ กับประชาชนในชุมชน รวมทั้งเพื่อให้กระทรวงฯ ได้รับทราบกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ในวงกว้าง โดยได้เชิญชวนให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดตามช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสามารถเป็นแหล่งให้ความรู้ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แก่ชุมชน ส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงสารสนเทศ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนและระหว่างชุมชน ซึ่งเป็นการสนับสนุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ตามนโยบายของรัฐบาล” นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ฯ กล่าว

Share this Article: