กระทรวงดีอี ลงนามความร่วมมือร่าง MoC กับประเทศญี่ปุ่น

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมกันลงนามใน“แถลงการณ์ร่วมของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

โดยแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวเน้นความร่วมมือหลักใน 3 ด้าน ได้แก่

 

1) การพัฒนาและการใช้ ICT เพื่อบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

2) การขยายกิจกรรมความร่วมมือด้าน Cyber security รวมทั้งส่งเสริม Japan-ASEAN Security Partnership (JASPER) และความร่วมมือในการสร้างความตระหนักรู้เรื่อง Critical Information Infrastructure Protection

3) ความร่วมมือด้านไปรษณีย์ รวมทั้งความร่วมมือสาขาอื่น ๆ ด้าน ICT 

 

ภายหลังจากการลงนามฯ กระทรวงได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ ความร่วมมือด้านการป้องกันภัยภิบัติ ซึ่งปัจจุบันกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยภิบัติแห่งชาติอยู่ระหว่างดำเนินโครงการระบบจำลองน้ำท่วม (Flood Simulation)และระบบจำลองดินถล่ม (Landslide Simulation) กับฝ่ายญี่ปุ่น และในส่วนของความร่วมมือด้าน Cyber security สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงฯ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดโครงการฝึกปฏิบัติด้านไซเบอร์ (Cyber Defense Exercise with Recurrence: CYDER) ครั้งที่ ๒ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่น ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านการรับมือและการจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับมือด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ นอกจากนี้ ไทยและญี่ปุ่นจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on CIIP (Critical Information Infrastructure Protection) ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ในส่วนของความร่วมมือด้านไปรษณีย์ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านไปรษณีย์ โดยได้มีนโนบายให้ผลักดันการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOC) ด้านไปรษณีย์ระหว่างสองประเทศ ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดทำและเห็นชอบร่วมกันต่อเนื้อหาของร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าวแล้วและมีกำหนดการลงนามในระหว่างการประชุม ITU Telecom World 2016 ซึ่งกระทรวงฯ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2559 ณ กรุงเทพมหานคร

 

 

ทั้งนี้ ร่าง MoC จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือด้านไปรษณีย์ที่เป็นรูปธรรมภายใต้แถลงการณ์ร่วม ไทย-ญี่ปุ่น ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งเพื่อเป็นการผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้กับทั้งสองประเทศ โดยการพัฒนากิจการด้านไปรษณีย์และการร่วมมือกันสร้างธุรกิจและบริการใหม่ด้านไปรษณีย์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมความร่วมมือ ดังต่อไปนี้

 

1. การแบ่งปันข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านไปรษณีย์ของทั้งสองฝ่าย เช่น การให้บริการแบบครอบคลุม การส่งเสริมและดูแลหน่วยงานด้านไปรษณีย์ และการแปรรูปการไปรษณีย์

2. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างการไปรษณีย์ญี่ปุ่น และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เช่น การแบ่งปันแนวทางการบริหารและดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาระบบและการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด การทำธุรกิจร่วมกันในด้านไปรษณีย์และโลจิสติกส์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเอกชน/รัฐของญี่ปุ่น (Japanese private/public agencies) และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อพัฒนาการบริการและการดำเนินงานของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization: JETRO) จะเป็นผู้ให้การสนับสนุน

4. สนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือต่างๆ

 

นอกจากนี้ ร่าง MoC จะลงนามโดยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ Vice-Minister for Policy Coordination กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น โดยร่าง MoC มีระยะเวลา 3 ปี แต่ทั้งนี้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถขอสิ้นสุดได้ก่อนกำหนดโดยการทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งอีกฝ่ายล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

 

Share this Article: